Säännöt

Työväen retkeilyliiton jäsenseuran säännöt (hyväksytty liittokokouksessa 28.5.1995)

§1 Kuopion retkeilijät ry
Kotipaikka: Kuopio 

§1
Kuopion Retkeilijät ry
Kotipaikka: Kuopio

§2 SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN
Seuran tarkoituksena on edistää retkeilyä ja liikuntaharrastusta sekä näihin liittyvää valistus-, opetus- ja järjestötoimintaa jäsentensä ja muiden kansalaisten keskuudessa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää retkiä, toimintaan liittyviä näytöksiä, juhlia ja kursseja. Toiminnassa otetaan huomioon luonnon arvot ja ympäristön suojeleminen.
Seura toimii yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa, jotka ovat suuntautuneita retkeily- ja liikuntatoimintaan. Seura harjoittaa yhteistoimintaa eri sivistysjärjestöjen ja kotikuntansa kunnallisten elinten kanssa.

§3
Seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Seura voi harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

§4 SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka seuran johtokunta hyväksyy. Seuran johtokunta voi hyväksyä seuran kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä. 
Seura voi kutsua kunniajäseniä ja palkita pitkäaikaisen ansioituneen jäsenen vapaajäsenyydellä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

§5 JÄSENTEN VELVOLLISUUDET
Seuran varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksua, jonka suuruudesta sekä tilitystavasta ja tilitysajasta päätetään seuran syyskokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten. Kannatusjäsenen jäsenmaksu määrätään vastaavalla tavalla. 

§6
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa seuran toimintaa. 

§7 SEURAN KOKOUKSET
Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Varsinaisen kokouksen tehtävänä on: 
1) valita kokouksen toimihenkilöt,
2) käsitellä johtokunnan kokoukselle valmistelemat asiat sekä ne jäsenten ehdotukset, jotka kahta viikkoa ennen kokousta on jätetty johtokunnalle sekä
3) päättää muista esille tulevista asioista.

Lisäksi kevätkokouksen, joka pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa, tehtävänä on: 
4) käsitellä johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto ja vahvistaa tilinpäätös, 
5) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,

ja syyskokouksen, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa, tehtävänä on: 
4) hyväksyä talousarvio ja päättää varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta sekä tilitystavasta ja -ajasta seuraavaa kalenterivuotta varten,
5) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
6) valita johtokunnan puheenjohtajat ja 1 tai 2 varapuheenjohtajaa sekä muut johtokunnan jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten,
7) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
8) valita seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin.
9) päättää niistä toimintamuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa, ja valita puheenjohtaja ja jäsenet kutakin toimintamuotoa hoitavaa jaostoa varten.

§8 
Seura kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiinsa, myös muulloin johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeudetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatiessa. Kokouskutsu julkaistaan siinä sanomalehdessä, jonka syyskokous päättää tai seuran omassa jäsenlehdessä tai kiertokirjeessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muista asioista johtokunta ilmoittaa seuran jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla. 

§9
Asioista, joita jäsenet haluavat seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen ehdotus viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukunnottamatta kannatusjäseniä, yksi ääni. 

§10 SEURAN HALLINTO
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä 1 tai 2 varapuheenjohtajaa ja 7 jäsentä. Johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunnan ulkopuolelta valituilla sihteerillä ja taloudenhoitajalla on johtokunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Johtokunnan velvollisuutena on edistää seuran toimintaa, pitää yllä jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta. 
Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. 

§11
Seuran toimihenkilöiden tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu
1) Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan, johtaa puhetta kokouksissa ja hyväksyy laskut.
2) Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii toimintakertomuksen ja hoitaa arkistoa. 
3) Taloudenhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä seuran kirjanpidon. 

§12
Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja hallinto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen kevätkokousta. 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 

§13
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

§14
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, mikäli molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista kannattaa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

§15
Mikäli seura purkautuu tai lakkauttaan, on jäljelle jääneet varat luovutettava Työväen Retkeilyliitto ry:lle.

§16
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

 info@kuopionretkeilijat.fi