Säännöt

Työväen retkeilyliiton jäsenseuran säännöt (hyväksytty liittokokouksessa 18.5.2019)


TRL:N JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
 1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 Yhdistyksen nimi on Kuopion Retkeilijät Ry ja kotipaikka Kuopio

 2§ Yhdistyksen tarkoitus ja sen toteuttaminen 
Yhdistyksen tarkoitus on edistää kaikenikäisten retkeily- ja liikuntaharrastusta sekä liikunnallista elämäntapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luonto- ja kulttuuriretkiä, liikuntatoimintaa, kursseja, leirejä, talkoita ja juhlia. Toiminnassa otetaan huomioon osallistujien henkinen ja fyysinen hyvinvointi, luonnonarvot ja ympäristön suojeleminen. Yhdistys noudattaa liiton vahvistamaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja tasa-arvosuunnitelmaa. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden jäsenyhdistysten sekä sellaisten kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat suuntautuneet retkeily- ja liikuntatoimintaan sekä ympäristön suojeluun. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa viranomaisten sekä sivistys- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Yhdistys voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja tiloja. Yhdistys voi harjoittaa kioskitoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. 
 3 § Jäsenet
 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka hakemuksen hallitus hyväksyy. Nuorempi henkilö hyväksytään jäseneksi hänen huoltajansa hakemuksen perusteella. Samassa taloudessa asuvat henkilöt voidaan hyväksyä jäseniksi perheenä. Samoin yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä ryhmä, joka muodostuu sen vetäjän keräämistä tietyn yhteisön tai yrityksen piirissä olevista henkilöistä. Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä nimittää kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa, ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle. Erotessaan jäsenen on palautettava hallussaan oleva liiton tukikohdan avain. Eroaminen tulee voimaan välittömästi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen tai toimii yhdistyksen sääntöjen, päätösten tai tarkoituksen vastaisesti tai muulla tavoin vahingoittaa yhdistystä. Yhdistys hoitaa jäsen- ja muita rekistereitään lain ja asetusten mukaisesti. 

 4 § Jäsenmaksu
 Jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapaa jäsenmaksusta. Varsinaisen jäsenen maksu on aikuisen tai alle 15-vuotiaan lapsen maksu. Maksu voi olla myös perhekohtainen. Yhteisöjäsenen maksu voidaan määrätä yhteisöön kuuluvien henkilöiden lukumäärän mukaan. Kannatusjäsen maksaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain tai kertasuorituksena. Kannatusjäsen voidaan erottaa jäsenmaksun laiminlyömisen vuoksi. 

5 § Yhdistyksen kokoukset
 Yhdistys pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta: kevätkokouksen helmi-maaliskuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana. Jäsen voi osallistua yhdistyksen kokoukseen hallitusta informoiden myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Varsinaisen kokouksen tehtävänä on valita kokouksen toimihenkilöt käsitellä hallituksen kokoukselle valmistelemat asiat sekä ne jäsenten aloitteet, jotka on annettu hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta käsitellä muut kokouskutsussa mainitut kokoukselle esitetyt asiat Kevätkokouksen tehtävänä on kohtien 1-3 lisäksi käsitellä vuosikertomus toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta käsitellä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää niistä toimenpiteistä, joihin edellisen tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta Syyskokouksen tehtävänä on kohtien 1-3 lisäksi 4. käsitellä ja vahvistaa hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle tilikaudelle päättää seuraavaa tilikautta koskevat jäsenmaksut ja mahdollinen liittymismaksu hyväksyä seuraavan tilikauden talousarvio valita hallituksen puheenjohtaja ja 1 tai 2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään 3 jäsentä ja yhdistyksen niin päättäessä 1 tai 2 varajäsentä. Hallituksen muodostamisessa pyritään siihen, että vähintään 40% jäsenistä on toista sukupuolta valita 1 tai 2 toiminnantarkastajaa ja 1 varatarkastaja valita yhdistyksen edustajat liiton eri toimielimiin sekä muiden järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin Yhdistyksen muista kokouksista päättää hallitus. Kokous on pidettävä myös, jos 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu esitetään yhdistyksen kotisivulla ja lähetetään jäsenille sähkö- tai kirjepostina sekä mahdollisesti julkaistaan lehti-ilmoituksena. Asioista, jotka jäsenet haluavan yhdistyksen kokouksessa käsiteltävän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen aloite viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä yhteisöjäsenten ryhmän vastuuhenkilöllä 1 ääni. 

 6 § Yhdistyksen hallinto
 Yhdistyksen hallintoa hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen ulkopuolelta valituilla sihteerillä tai taloudenhoitajalla ja muilla tarpeellisilla toimihenkilöillä ei ole kokouksissa äänioikeutta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai muun hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa. Hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden henkilölle, jonka tehtäviin ko. asia kuuluu. Hallituksen velvollisuus on edistää yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen asioita ja taloutta sekä vastata varojen hoidosta. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja antaa siitä tiedot liiton hallitukselle. Hallitus antaa liitolle vuosi-ilmoituksen helmikuun loppuun mennessä ja muita selvityksiä tarpeen mukaan. Hallitus tekee liiton hallitukselle aloitteita ja esityksiä jäsenille myönnettävistä ansiomerkeistä ja huomionosoituksista. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä henkilökohtaisesti tai tietoliikenneyhteyden avulla. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava sähkö- tai kirjepostin avulla tai suullisesti vähintään 3 päivää ennen kokousta. Hallitus voi kokoontua välittömästi kaikkien osallisten niin päättäessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on annettava tilinpäätösaineisto toiminnantarkastajalle vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilinpäätösaineisto on annettava kokouksessa läsnä oleville ja pyydettäessä muille jäsenille. 

 7 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä 2:ssa vähintään 2 viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on selvitettävä purkamisen syy ja perustelut. Päätös tulee voimaan, jos kummassakin kokouksessa sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Kun yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat luovutettava Työväen Retkeilyliitto ry:lle, ellei yhdistys ole muuta päättänyt. 

 info@kuopionretkeilijat.fi